Regulamin

 1. Definicje

  Użytym sformułowaniom w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

  • Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Konsumentem może być również osoba fizyczna, nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie, w jakim przysługuje jej ograniczona zdolność do czynności prawnych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
  • Użytkownik – Konsument, który posiada Konto osobiste;
  • Konto osobiste – konto prowadzone dla Użytkownika pod własną nazwą (loginem) zabezpieczone hasłem, będące zbiorem informacji dotyczących Konsumenta i zawieranych przez Użytkownika transakcji kupna w Sklepie
  • Towar – wszelkie produkty/rzeczy znajdujące się w ofercie Sklepu
  • Sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy www.bellaterra.pl, który umożliwia zawieranie transakcji kupna pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą;
  • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.
  • Hasło – jest to hasło do Konta osobistego ustanawiane przez Użytkownika;
  • Dzień zawarcia umowy – jest to dzień złożenia zamówienia na wybrany Towar.
 2. Postanowienia Ogólne
  1. Sklep Bella Terra zarejestrowany jest pod domeną: www­.bellaterra.pl Sklep służy do dokonywania zakupu produktów tj. oryginalnych kosmetyków mineralnych marki Bella Terra za pośrednictwem Internetu.
  2. Właścicielem Sklepu jest BELLATERRA LTD prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. Puławskiej 41/1, 02-508 Warszawa, zwana dalej: „Sprzedawcą”.
  3. Konsument może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres biuro@bellaterra.pl bądź drogą pisemną na adres ul. Puławska 41/1, 02-508 Warszawa.
 3. Rejestracja
  1. Konsument może dokonywać transakcji zakupu Towarów:

   – bez rejestracji lub,

   – poprzez rejestrację na Stronie internetowej Sklepu zakładając Konto osobiste.

  2. Do zakupów w Sklepie internetowym poprzez rejestrację na stronie www.bellaterra.pl bądź bez rejestracji osoba zobowiązana jest podać swoje prawdziwe dane osobowe i kontaktowe, akceptując w ten sposób niniejszy regulamin Sklepu.
  3. Konsument, który jest zainteresowany założeniem Konta osobistego jest obowiązany do podania danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego zakończenia procesu rejestracji oraz aktywacji Konta osobistego. Dane osobowe wymagane przy rejestracji to: imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, adres do doręczeń, adres e-mail oraz numer telefonu.
  4. Konsument po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, otrzyma na wskazany przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji oraz link umożliwiający aktywację Konta.
  5. Wypełnienie formularza z danymi Konsumenta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji.
  6. Konsument zakładając Konto osobiste staje się Użytkownikiem.
  7. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanego przy rejestracji (zakładaniu Konta osobistego). Dane podane przy rejestracji Konta osobistego mogą zostać zmienione przez Użytkownika, w dowolnym czasie, po zalogowaniu się na Konto osobiste.
  8. Konsument niewyrażający woli rejestracji również może dokonywać transakcji zakupu Towarów oferowanych przez Sklep. Niemniej obowiązany jest przy zakupie Towarów do podania następujących danych osobowych: imię lub imiona, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail oraz numeru telefonu celem prawidłowego doręczenia przesyłki.
  9. Podstawowym warunkiem realizacji dostaw wybranych produktów z dostępnego asortymentu jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia do Sklepu.
  10. Przyjęcie przez Sklep zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w trakcie rejestracji Użytkownika.
  11. Zamówienia złożone w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Zamówienie
  1. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli:
   1. formularz zamówienia został wypełniony w sposób błędny lub niekompletny,
   2. transakcji nie uda się zautoryzować w wybranym systemie kart płatniczych (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Konsumenta kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki),
   3. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.
  2. We wszystkich przypadkach wymienionych w ust. 1 powyżej, Konsument zostanie poinformowany e-mailem, na adres podany w procesie rejestracji Użytkownika lub składania zamówienia bez rejestracji, o wstrzymaniu i przyczynie wstrzymania realizacji złożonego zamówienia.
  3. Wszystkie ceny zamieszczone w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
  4. Cena podana przy produkcie jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia przez Konsumenta.
  5. Koszt wysyłki zamówionego produktu pokrywa Konsument.
  6. Po wysłaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
  7. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia nie później niż w terminie 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, złożonego za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
  8. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
   • sprawdzeniu przez Sklep kompletności wysłanych danych,
   • sprawdzeniu fizycznej dostępności produktu,
   • potwierdzeniu e-mailem otrzymania zamówienia, przyjęcia zamówienia do realizacji, przewidywanego czasu realizacji zamówienia.
  9. Termin realizacji zamówienia określony jest przy każdym produkcie.
  10. Terminem realizacji zamówienia jest czas od chwili potwierdzenia przez Sklep otrzymania zamówienia do chwili wysyłki produktów. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach realizacji właściwym terminem jest najdłuższy ze wskazanych terminów.
  11. Po dokonaniu wysyłki zamówionych produktów, Konsument otrzymuje wiadomość e-mail informującą o dacie wysłania przesyłki, numerze przesyłki oraz ewentualnie o numerze faktury VAT.
  12. Przesyłka dostarczana jest Konsumentowi za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, K-EX, PocztaPolska. Termin dostawy wynosi 14 dni.
  13. Konsument może wybrać następujące formy płatności:
   • płatność przelewem online,
   • płatność za pobraniem.
  14. Na płatność składa się cena zamówionego Towaru wskazana na stronie internetowej Sklepu oraz koszty przesyłki.
  15. Konsument zobowiązuje się dokonać płatności za wybrany Towar w terminie nie późniejszym niż ­­2 (słownie: dwa) dni, od dnia dokonania zamówienia, w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem przelewu bankowego.
  16. W przypadku, gdy Konsument nie dokonał płatności w terminie wskazanym w punkcie powyżej, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia. W razie braku zaksięgowania na koncie Sprzedającego w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od dnia złożenia zamówienia wpływu należności wynikającej z złożonego zamówienia Sprzedający anuluje zamówienie wysyłając powiadomienie do Konsumenta na podany przez niego adres e-mail.
 5. Reklamacje
  1. Jeżeli zakupiony produkt posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać na adres właściciela Sklepu wraz z opisem wady oraz fakturą VAT lub paragonem.
  2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamowanego produktu.
  3. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji, Sklep ponosi koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu przez Konsumenta.
  4. Produkty wadliwe zostaną przez Sklep naprawione lub wymienione na inne, pełnowartościowe, a gdyby wymiana produktu nie była możliwa, sklep zwróci Konsumentowi cenę sprzedaży produktu lub zaoferuje inny produkt, o zbliżonych właściwościach.
 6. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu:
   • przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Sprzedawca każdorazowo po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie potwierdzi ten fakt Konsumentowi. Potwierdzenie takie wysłane zostanie każdorazowo na adres e-mail Konsumenta.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu.
  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
  9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
  10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 7. Postanowienia Końcowe
  1. Konsument składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w trakcie rejestracji Konsumenta lub w trakcie składania zamówienia przez Konsumenta nieposiadającego statusu Użytkownika.
  2. Każda zmiana Regulaminu wymaga akceptacji Konsumenta, dokonywanej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w okienku przeglądarki informującym o zmianie dotychczasowego Regulaminu.
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży towarów:

…………………………………………………………………………………………………..

z dnia ……………………………, zawartej ze Sprzedawcą.

Imię i Nazwisko Konsumenta ………………………………………………………………….

Adres Konsumenta………………………………………………………………………………

Data odbioru zamówionego towaru……………………………………………………………..

 

Wskazuję, iż oświadczenie składam z zachowaniem terminu określonego w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

………………………………….

/data i podpis Konsumenta/