Polityka prywatności

I. Ochrona Danych Osobowych

  • Administratorem danych osobowych Konsumentów jest właściciel Sklepu, a dane osobowe Konsumentów podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • Konsumentowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania tych danych oraz ich usunięcia z bazy danych Sklepu.
  • W celu usunięcia danych osobowych z bazy danych Sklepu należy wysłać e-maila z taką informacją na adres malgorzatakucharska1@wp.pl
  • Poprzez rejestrację, o której mowa w treści Regulaminu, Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji przez Sprzedawcę zamówień złożonych przez Użytkownika
  • Dane osobowe Konsumenta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, oraz do przesyłania przez Sklep informacji związanych z promocjami, konkursami i aktualizacjami oferty Sklepu.
  • Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.